Menu Sluit

ANBI-publicaties

Twee stichtingen van de Rustplek voor het landelijke initiatief en het lokale initiatief voor Amersfoort hebben hun eigen ANBI-publicatie.

Stichting De Rustplek Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74413864
RSIN: 859887297

Stichting De Rustplek Amersfoort

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74422065
RSIN: 859890892

Contactgegevens stichting De Rustplek

Website: derustplek.nl
Email: info@derustplek.nl
Bezoek- en postadres: Rondeelstraat 53, 3813 ZV Amersfoort
Telefoon: 0620240601

1. Doelstelling

Stichting De Rustplek Nederland heeft ten doel:

 • Het initiëren van lokale initiatieven om in diverse plaatsen in Nederland een netwerk van gastvrije huizen op te richten om kwetsbare mensen tijdelijk rust te bieden en om hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.
 • We investeren in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.
 • Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstdoelstelling en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
 • Het effect van De Rustplek is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is.
 • Lokale initiatiefnemers krijgen vanaf het begin ondersteuning vanuit de landelijke organisatie in vorm van training, advies, toerusting en coaching bij
  • Het oprichten en onderhouden van een netwerk van gastvrije huizen die ruimte beschikbaar stellen
  • Het bieden van tijdelijke woonplekken in deze huizen aan gasten die om diverse redenen rust nodig hebben
  • Het verlenen van hulp in samenwerking met professionals aan deze gasten gericht op verbetering van hun levenssituatie
  • Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, maatschappelijke organisaties, ggz-instellingen, bedrijven, verenigingen etcetera.

Stichting De Rustplek Amersfoort heeft ten doel:

 • Om aan kwetsbare mensen gastvrijheid te bieden en hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.
 • We investeren in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.
 • Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
 • De stichting heeft geen winstdoelstelling en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
 • Stichting De Rustplek Amersfoort tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het oprichten en onderhouden van een netwerk van gastgezinnen die ruimte beschikbaar stellen
  • Het bieden van tijdelijke woonplekken aan gasten die om diverse redenen rust nodig hebben
  • Het verlenen van hulp in samenwerking met professionals aan deze gasten gericht op verbetering van hun levenssituatie

2. Missie

Stichting De Rustplek Nederland

Het faciliteren, ondersteunen, bewaken en zonodig verder ontwikkelen van het concept De Rustplek (gastvrijheid en tijdelijke huisvesting aan kwetsbare personen) in diverse plaatsen in Nederland.

Stichting De Rustplek Amersfoort

De stichting heeft ten doel het uitvoeren van het concept De Rustplek in en rondom de gemeente Amersfoort, te weten: het (doen) bieden van gastvrijheid en een rustplek aan kwetsbare mensen en het (doen) ondersteunen van deze mensen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid

3. Visie

Hoop

Onze gastgezinnen zijn mensen aangesloten bij een plaatselijke kerk, gemeenschap of vereniging. Het openstellen van hun huizen gebeurd vanuit compassie.

Vrede

De Rustplek ondersteunt gasten ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht* (Grondwet Artikel 1) *toevoeging: of seksuele geaardheid

Geloof

We willen de liefde, die we zelf ervaren doorgeven aan anderen door gastvrij te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie en ons bezit delen.

Vreugde

We voelen ons verbonden, ondersteunen en bemoedigen elkaar.

4. Activiteiten

Stichting De Rustplek Nederland

Geborgen
We ondersteunen en adviseren bij het oprichten en onderhouden van een lokaal netwerk van gastvrije huizen voor mensen met behoefte aan tijdelijke rust.

Ontplooiend
We ondersteunen en adviseren bij het aangaan van partnerschappen met maatschappelijke organisaties, ggz-instellingen, bedrijven en verenigingen die de professionele begeleiding van de gasten voor vervolgstappen op zich nemen.

Delend
We trainen en coachen kernteams van lokale Rustplek-initiatieven. Verder bevorderen we het uitwisselen van ervaringen tussen rustplek-initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland, gastgezinnen in ons netwerk en bidden met en voor alle rustplekken, gastgezinnen, de gasten en hun begeleiders.

Algemeen
De Rustplek Nederland biedt gastvrije plekken waar mensen met problemen een tijdje tot rust kunnen komen maar we bieden geen hulpverlening. Indien noodzakelijk moet professionele hulp van een begeleidende instantie komen.

Stichting De Rustplek Amersfoort

Geborgen
We zoeken voor gasten met behoefte aan een rustplek naar een passend gastvrij huis in ons netwerk. Onze gastgezinnen zijn verbonden aan kerken, christelijke gemeenschappen of verenigingen in Amersfoort.

Ontplooiend
Onze gasten werken tijdens het rustplek-traject onder professionele begeleiding aan vervolgstappen. Onze gastgezinnen starten met korte, goed afgebakende trajecten om ervaring op te bouwen.

Delend
Onze trajecten zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen gast en gastgezin; verder bieden we trainingen en coaching aan en bevorderen we het uitwisselen van ervaringen tussen gastgezinnen in ons netwerk.

Algemeen
De Rustplek Amersfoort biedt een gastvrije plek waar mensen met problemen een tijdje tot rust kunnen komen maar we bieden geen hulpverlening. Indien noodzakelijk moet professionele hulp van de begeleidende instantie komen

5. Plannen

Stichting De Rustplek Nederland en Stichting De Rustplek Amersfoort hebben hun korte termijn (2019-2021) plannen vastgelegd in het beleidsplan:

6. Bestuur

Stichting De Rustplek Nederland

 • Voorzitter: Udo Hermann (beleid, personeel)
 • Penningmeester: Matthijs Goedvolk (financiën)
 • Secretaris: Wiebe Oudshoorn (marketing, communicatie)
 • Bestuurslid: André Huiting (fondsenwerving)

Stichting De Rustplek Amersfoort

 • Voorzitter: Udo Hermann (beleid, personeel)
 • Penningmeester: Matthijs Goedvolk (financiën)
 • Secretaris: Wiebe Oudshoorn (marketing, communicatie)
 • Bestuurslid: Vacature (fondsenwerving)

7. Vergoedingenbeleid

De besturen ontvangen geen bezoldiging en hebben de mogelijkheid om gemaakte (reis)kosten te declareren.

Voor de salariëring van directie en medewerkers hanteert De Rustplek de Kerkelijk Werker Regeling van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

8. Jaarverslagen

Jaarverslag 2018 (gecombineerd van beide stichtingen)

Jaarverslag 2019 (Rustplek Nederland)

Jaarbrief 2020 (Rustplek Nederland)

2020 Rustplek Nederland financiële verantwoording (Rustplek Nederland)