Menu Sluit

Stichting De Rustplek Nederland

Statutaire naam: Stichting De Rustplek Nederland
KvK nummer: 74413864
RSIN/Fiscaal nummer: 859887297

Contactgegevens

Website: derustplek.nl
Email: info@derustplek.nl
Bezoek- en postadres: Rondeelstraat 53, 3813 ZV Amersfoort
Telefoon: 0657080417
IBAN: NL36 RBRB 0709 9848 71

1. Doelstelling

Stichting De Rustplek Nederland heeft ten doel:

 • Het initiëren van lokale initiatieven om in diverse plaatsen in Nederland een netwerk van gastvrije huizen op te richten om kwetsbare mensen tijdelijk rust te bieden en om hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.
 • We investeren in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.
 • Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstdoelstelling en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
 • Het effect van De Rustplek is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is.
 • Lokale initiatiefnemers krijgen vanaf het begin ondersteuning vanuit de landelijke organisatie in vorm van training, advies, toerusting en coaching bij
  • Het oprichten en onderhouden van een netwerk van gastvrije huizen die ruimte beschikbaar stellen
  • Het bieden van tijdelijke woonplekken in deze huizen aan gasten die om diverse redenen rust nodig hebben
  • Het verlenen van hulp in samenwerking met professionals aan deze gasten gericht op verbetering van hun levenssituatie
  • Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, maatschappelijke organisaties, ggz-instellingen, bedrijven, verenigingen etcetera.

2. Missie

Het faciliteren, ondersteunen, bewaken en zonodig verder ontwikkelen van het concept De Rustplek (gastvrijheid en tijdelijke huisvesting aan kwetsbare personen) in diverse plaatsen in Nederland.

3. Visie

Hoop

Onze gastgezinnen zijn mensen aangesloten bij een plaatselijke kerk, gemeenschap of vereniging. Het openstellen van hun huizen gebeurt vanuit compassie.

Vrede

De Rustplek ondersteunt gasten ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht* (Grondwet Artikel 1) *toevoeging: of seksuele geaardheid

Geloof

We willen de liefde, die we zelf ervaren doorgeven aan anderen door gastvrij te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie en ons bezit delen.

Vreugde

We voelen ons verbonden, ondersteunen en bemoedigen elkaar.

4. Activiteiten

Geborgen
We ondersteunen en adviseren bij het oprichten en onderhouden van een lokaal netwerk van gastvrije huizen voor mensen met behoefte aan tijdelijke rust.

Ontplooiend
We ondersteunen en adviseren bij het aangaan van partnerschappen met maatschappelijke organisaties, ggz-instellingen, bedrijven en verenigingen die de professionele begeleiding van de gasten voor vervolgstappen op zich nemen.

Delend
We trainen en coachen kernteams van lokale Rustplek-initiatieven. Verder bevorderen we het uitwisselen van ervaringen tussen rustplek-initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland, gastgezinnen in ons netwerk en bidden met en voor alle rustplekken, gastgezinnen, de gasten en hun begeleiders.

Algemeen
De Rustplek Nederland biedt gastvrije plekken waar mensen met problemen een tijdje tot rust kunnen komen maar we bieden geen hulpverlening. Indien noodzakelijk moet professionele hulp van een begeleidende instantie komen.

5. Plannen

Stichting De Rustplek Nederland en Stichting De Rustplek Amersfoort hebben hun korte termijn (2019-2021) plannen vastgelegd in het beleidsplan:
Beleidsplan Stichting De Rustplek Nederland 

6. Bestuur

 • Voorzitter: Udo Hermann (beleid, personeel)
 • Penningmeester: Matthijs Goedvolk (financiën)
 • Secretaris: Wiebe Oudshoorn (marketing, communicatie)
 • Bestuurslid: André Huiting (fondsenwerving)

7. Vergoedingenbeleid

De besturen ontvangen geen bezoldiging en hebben de mogelijkheid om gemaakte (reis)kosten te declareren.

Voor de salariëring van directie en medewerkers hanteert De Rustplek de Kerkelijk Werker Regeling van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

8. Integriteitsbeleid

De Rustplek en haar gastgezinnen zijn zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid leggen we vast hoe gastgezinnen en gasten met elkaar dienen om te gaan.
Integriteitsbeleid

9. Jaarverslagen

Financiële verantwoording 2020

Jaarbrief 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018 (gecombineerd met Stichting De Rustplek Amersfoort)

2021 De Rustplek Nederland Jaarverslag

2022 Jaarverslag Rustplek Nederland

2022 Financiële Verantwoording De Rustplek Nederland